2019.g-2020.gads

Fonda darbība vērsta uz organizācijas kapacitātes stiprināšanu, piedaloties mācībās, semināros un NVO tīkla pasākumos:


 Semināru cikls "Praktiskā projektu vadīšana" - lektore Anita Zorgenfreija

 "Komandas veidošanas ABC-principi,aktivitātes,dinamika" - lektors Kristaps Kravalis

Semināru cikls "Projektu vadība" - lektore Inese Vaivare

"Facebook un Instagram komunikācija NVO popularizēšanā" - lektore Kristīne Tjarve

NVO apmācības: "Interešu aizstāvība Saeimā" - lektores Līga Stafecka, Iveta Kažoka

NVO apmācības: "Interešu aizstāvība ministriju un MK līmenī; kas būtu jāzina par NVO iesaistes iespējām ministriju un valdības līmenī" - lektores Līga Stafecka, Iveta Kažoka

"Organizācijas līderim nepieciešamo iemaņu attīstīšana" - lektore Evija van der Beek

Piedalīšanās Baltijas jūras reģiona NVO forumā.


Nozīmīgākie Fonda īstenotie labdarības projekti:


 2009.g. – 2018.gads, projekts „Skolas soma” . Projekta ietvaros palīdzēts skolas gaitas uzsākt 1280 bērniem.

 2007.g. – 2013. g. un 2017. gadā projekts “Brīvpusdienas skolēniem Latgalē”. Šajā laika periodā, par Fonda sarūpētajiem līdzekļiem skolas brīvpusdienas saņēma vairāk kā 1050 bērnu no maznodrošinātām ģimenēm.

2009.g. – 2011.gads, projekts „Stipendijas studentiem no trūcīgām ģimenēm Latgalē”. Sadarbībā ar Rietumu Bankas Labdarības fondu projekta ietvaros vairākiem desmitiem trūcīgu jauniešu ar izcilām sekmēm tika piešķirtas stipendijas studijām augstskolā.

 

 Ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta, EEZ finanšu instrumenta un Eiropas Sociālā fonda grantu atbalstu realizētie projekti:


 2014 g.-2015.gads “Latgales NVO līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā”

 2012.g.-2013.gads Projekts NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā

 2004.g.- 2009.gads Projekts „Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" kapacitātes stiprināšana

Projekti vērsti uz pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, kā arī NVO kapacitātes stiprināšanu.

 

22.11.2017.

Riebiņu novada svinīgajā svētku pasākumā 2017.gada 18.novembrī

Tika pasniegts Riebiņu novada domes PATEICĪBAS RAKSTS Latgales skolu atbalsta fondam "VERONIKA" par ziedojumiem novada skolu mazturīgām ģimenēm vairāku gadu garumā.

 

10.11.2017./18.m.g.

Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" pateicas par projekta "Skolas soma" atbalstu organizācijai Ziedot.lv un Rietumu bankas Labdarības fondam. 2017.gadā spējuši palīdzēt 128 bērniem no Latgales reģiona skolām. Pateicamies skolu adminsitrācijai par aktīvu sadarbību un atsaucību! Fotogrāfijas.

 

15.11.2015./16.m.g.

Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika" pateicas par projekta "Skolas soma" atbalstu  Norvēģijas kompānijas „Muller Grouppen” Baltijas fondam. Projekta laikā 2016.gadā ir sniegts atbalsts 280 bērniem no 22 Latgales skolām. Pateicamies arī skolām par aktīvu sadarbību un atsaucību!

 

 

03.08.2016.

 Dārgie draugi!

Fonds „Veronika” 2016.gadā līdzīgi kā iepriekšējos gados īsteno projektu, kas palīdz mazajiem bērniem no Latgales trūcīgām ģimenēm skolas gaitās.  Skolas griežas ar iesniegumiem palīdzēt iegādāties mācību līdzekļus (burtnīcas, krāsas, zīmuļi, u.c.), silta apavu pāru vai sporta apģērbu, jo vecākiem vienkārši nav līdzekļu, lai bērnam nodrošinātu visu mācību procesam un skolas apmeklēšanai nepieciešamo. Jaunajam mācību gadam tuvojoties daudzas trūcīgas ģimenes lūdz šādu atbalstu. Projekts paredz palīdzību tiem bērniem, kuriem ģimenes apstākļu dēļ nākamo mācību gadu uzsākot jaunu krāsu kastīte, burtnīcu komplekts, vai jaunu siltu zābaku pāris ir teju nesasniedzams sapnis. Atbalsta apmērs vienam bērnam ir 40,00 euro. Aicinām Jūs ziedot šim projektam ar portāla ziedot.lv palīdzību: https://www.ziedot.lv/palidzesim-trucigiem-skolasberniem-2301

Sirsnīgi pateicamies par atbalstu!

 

 

29.12.2015. 

2015.gada 28.decembrī Rēzeknē tika pasniegti atzinības raksti 25 pedagogiem no dažādiem Latgales novadiem, kuri šogad savās skolās saņēmuši goda nosaukumu "Gada skolotājs". Pedagogiem tika pasniegtas arī grāmatas, par ko fonds „Veronika” sirsnīgi pateicas apgādam „Zvaigzne ABC”. Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte prof. Inese Vaidere uzaicināja titula iegūvējas apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2016.gadā. Fotogrāfijas var apskatīt šeit.


28.12.2015.

2015.gada 28.decembrī Rēzeknē „Gors Latgales vēstniecība” telpās notika konference, ar kuru Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” noslēdza 2015. gada darbību. Aizejošajā gadā Fonds sadarbībā ar tīkla organizāciju „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenoja virkni pasākumu, lai sadarbotos ar skolām bērnu un jauniešu sociālo problēmu risināšanai un stiprinātu Latgales reģiona organizācijas. 2015.gadā Fonds mēģināja rast atbildi uz jautājumu „Vai Latvijā realitātē tiek nodrošinātas cilvēka pamattiesības - tiesības uz izglītību un vienādu iespēju radīšanu visiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, dzīves vietas un vecuma?” Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Pilnu publikācijas tekstu lasiet šeit

 

21.12.2015.

Fonds “Veronika” ir sagatavojis materiālu Latgales reģiona jauniešiem, kurā ir apkopojis informāciju par iespējām turpināt mācības un saņemt finansiālu atbalstu studiju laikā. Tas ir pieejams šeit.

 

04.12.2015.

Fonds “Veronika” pauž viedokli par sociālās uzņēmējdarbības jomas aktualitātēm. Sociālā ekonomika nodrošina darbvietas vairāk nekā 14 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā, kas ir aptuveni 6,5% no ES darba ņēmējiem – Eiropas Savienībā ir 2 miljoni sociālās ekonomikas uzņēmumu, kas veido 10% no Savienības uzņēmumie. Pilnu publikācijas tekstu lasiet šeit

 

05.07.2015.

 Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" stratēģija.  

Latgales skolu atbalsts fonds „Veronika” 2015.gada programmas ietvaros ir izstrādājis stratēģiju 2015.-2017.gadam, kas paredz attīstīt Fonda darbību, to papildinot ar jaunām aktivitātēm.  Fonda darbības ilgtermiņa mērķis ir reālu un ilgstošu atšķirību mazināšana Latgalē, atbalstot reģiona skolas, uzlabojot skolēnu un skolotāju darba un sadzīves apstākļus. Ir apzināti riski un resursi, ir noteikti darbības virzieni un konkrēti uzdevumi. Tuvākajā laikā prezentācija par stratēģiju būs pieejama Fonda mājas lapā šeit. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

7bdb25.jpg

  

05.05.2015.

Projekta "Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" ietvaros 2015.gada pirmajā pusgadā Latgales NVO ir pieejamas konsultācijas finansējuma piesaistē organizāciju darbībai un projektiem. Konsultācijām lūdzam pieteikties pa e-pastu fondsveronika@inbox.lv un nvo@nvoc.lv. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

c23e2d.jpg

 

31.01.2015.

2015.gada 31.janvārī Rēzeknē „Gors Latgales vēstniecība” telpās notika fonda „Veronika” 2015.gada darbības programmas uzsākšanas konference. 2015.gada janvārī Fonds sadarbībā ar NVO tīkla organizāciju „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” uzsāk darbības programmas realizāciju, kas paredz sekmējot Latgales reģiona nevalstisko organizāciju spējas līdzdarboties izglītības un sociālajā jomā, tādā veidā stiprinot demokrātiju un veicinot sociālekonomisko izaugsmi. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Pilnu publikācijas tekstu lasiet šeit

 

22.05.2014. 

2014.gada 22.maijā Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” parakstīja vienošanos par sadarbību ar Labklājības ministriju. Vienošanās paredz aktīvu dalību lēmumu pieņemšanas procesos - dalību apspriedēs par politikas plānošanas dokumentiem un tiesiski normatīvo regulējumu.

 

08.02.2014. 

 

2014.gada 7.februārī  Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” parakstīja vienošanos ar Ārlietu ministriju par sadarbību Latvijas prezidentūras ES ietvaros.