Atbalstītājiem

Fonda bankas rekvizīti:

Nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” 
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013.
Reģ. Nr. 40008106676.

AS „SEB banka”, swift kods UNLALAV2X
IBAN: LV07UNLA0050009026090

AS „Swedbank”, swift kods HABALV22
IBAN: LV50HABA0551029466844

Kontaktinformācija:
Tālr. 26465012.
E-pasts: fondsveronika@inbox.lv 

 

Paldies par Jūsu interesi un atbalstu!