Par Fondu

Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” tika dibināts 2006.gada 28.septembrī. Fonda “Veronika” darbības ilgtermiņa mērķis ir reālu un ilgstošu atšķirību mazināšana Latgalē, atbalstot reģiona skolas, uzlabojot skolēnu un skolotāju darba un sadzīves apstākļus.

Fonda misija ir izkopt filantropijas tradīcijas, atbalstot Latgales novada skolas, papildinot un nostiprinot skolu materiāli - tehnisko bāzi, uzlabojot skolēnu un skolotāju darba un sadzīves apstākļus, īstenojot projektus izglītībā, sociālajā sfērā, sportā, kultūrā, mākslā, novada vēstures izpētē un citās fonda noteiktās jomās.

Fonds veic labdarības aktivitātes, sadarbojoties ar Latgales skolām un pašvaldībām. Fonda līdzšinējā darbība ir veicinājusi citu NVO sadarbību un attīstību, dialoga veicināšanu starp NVO un publisko pārvaldi. Fonds ir veicinājis diskusijas, kuru rezultātā ir pieņemti valstiski lēmumi par brīvpusdienu atbalstīšanu 1. klašu skolēniem.

 

2011.gadā bija turpināta 

- sakaru uzturēšana ar Latgales skolām, reģiona medijiem, Latgales attīstības aģentūru
- kontaktu dibināšana un uzturēšana ar ziedotājiem Latvijā un ārzemēs (ASV, Kanāda, ), kā arī kontaktu uzturēšana ar šo valstu lielākajiem latviešu preses izdevumiem.

 2011.gadā turpinājās sadarbības ar Latgales audžuģimeņu biedrību “Muna sāta”. 10 Latgales audžuģimenes akcijas “Skolas soma” ietvaros saņēmušas dāvanu kartes pirmklasniekiem, 25,00 LVL vērtībā katru. Vairākas ģimenes saņēmušas fondā ieziedotos apģērbus un apavus. Sadarbībā ar biedrību “Muna sāta” realizēts labdarības koncerts, ienākumus, no kura iecerēts izmantot bērnu atpūtas braucienam uz jūru.

 2011. gada jūnijā tika realizēts projekts “Veronikas “ Gada balva, kur atskatoties uz mācību gadā paveikto, kopā ar tūrisma firmu Relax Tūre tika pasniegta vērtīga tūrisma ceļazīme vienam no Latgales skolotājiem 

Turpinot realizēt projektu “ Brīvpusdienas skolēniem Latgalē” 2011. mācību gada  pirmajā semestrī brīvpusdienas saņēma Rudzātu vidusskolas un Salnavas pamatskolas trūcīgo ģimeņu  skolēni.

*Sīļukalna pamatskola saņēma finansiālu atbalstu kancelejas preču iegādei. Šķaunes pamatskola  - mācību grāmatu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem un grāmatu iegādei skolas bibliotēkai.

*2011. gadā akcijas “Skolas soma” ietvaros fonds palīdzējis sagatavoties skolai 273 bērniem no trūcīgām ģimenēm visos Latgales novados.

 

2012.gadā bija uzsākta projekta „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” realizācija.

 Projektu īsteno nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” sadarbojoties ar partneri biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” mērķis ir stiprināt projektā iesaistīto 10 Latgales reģionā darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu to aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm izglītības iegūšanas iespēju, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. 

Projekts tiek ieviests Latgales regionā, tajā piedalīsies organizācijas, to biedri, darbinieki un brīvprātīgie no dažādiem Latgales reģiona novadiem. Īstenošanas laiks ir 9 mēneši, sākot ar 2012.g.1.oktobri līdz 2013.g.30.jūnijam. Tiešās mērķa grupas skaits ir 50 personas. Projekta ieviešana nodrošinās projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu.

 

2012.gadā bija turpināti sekojoši Fonda pasākumi:

Turpinot realizēt projektu “ Brīvpusdienas skolēniem Latgalē” 2012.  gadā bija sniegts atbalsts skolēniem no trūcīgām ģimenēm 290,00 Ls apmērā. 

2012. gadā akcijas “Skolas soma” ietvaros fonds palīdzējis sagatavoties skolai vairākiem bērniem no trūcīgām ģimenēm visos Latgales novados, atbalsta summa - 4300,00 Ls.

2012.gadā projekta „Stipendijas studentiem no maznodrošinātām ģimenēm” ietvaros tika piešķirtas stipendijas studijām augstskolās talantīgiem jauniešiem no Latgales maznodrošinātām ģimenēm. 2011./12.mācību gadā atbalsts bija sniegt uz summu 3.200,00 Ls.

 

Fonda ilgtermiņa plāni:

  • Īstenot 2,5 gadu darbības programmu līdzdalības demokrātijas stiprināšanai sociālo problēmu mazināšanai Latgalē.
  • Ieviest publisko pakalpojumu jauniešiem- Latgales skolu 9.klašu beidzējiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem ir izaugsmes potenciāls, piešķirot viņiem stipendijas vidējās vai profesionālās izglītības turpināšanai.
  • Nodrošināt bērniem ar kustību traucējumiem rehabilitācijas iespējas Latgalē.
  • Turpināt darbību pie brīvpusdienu sagādāšanas trūcīgajiem Latgales skolēniem.
  • Turpināt sadarbību projekta „Skolas soma” ietvaros.
  • Turpināt motivēt Latgales skolotājus savam darbam.
  • Veicināt sociālo problēmu atspoguļojumu presē.
  • Veicināt darbības pēctecību vietējās pašvaldībās un valsts pārvaldes institūcijās.
  • Meklēt iespējas piesaistīt ES struktūrfondu un citu finansējumu nodibinājuma iecerētajiem projektiem.