Projekti

 79ed36.jpg

 

Projekts "Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā"

 

Īstenošanas vieta ir Latgales reģions.

Latgales skolu atbalsts fonds „Veronika” 2015.gadā īsteno programmu, kas paredz stiprināt pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšanai izglītības un sociālajā jomā.

 Gada plāns paredz vairākus pasākumus Latgales organizācijām sociālajā un izglītības jomā. Galvenās aktivitātes ir sekojošas:

 Sadarbības veicināšana: dalība nacionālajos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos

 Kapacitātes stiprināšanas pasākumi: fonda "Veronika" stratēģijas pamatnostādņu izstrāde

Cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana: Dalība projektā "Skolas soma"

Cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana: Stipendijas 9. klašu absolventiem Latgalē

 Dažādu iedzīvotāju grupu interešu aizstāvība un līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos

 Pasākumi papildus finansējuma avotu piesaistei fonda "Veronika" un izglītības un sociālajā jomā strādājošo NVO darbības nodrošināšanai

Pasākumi NVO un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesos:

Latgales skolu vecāku mobilizēšana iesaistei bērnu un jauniešu problēmu risināšanā

Cilvēkdrošības principu ievērošanas veicināšana: Gada balva skolotājam

Publicitātes pasākumi, tai skaitā programmas uzsākšanas un noslēguma pasākums

 Gada darba plāna realizācijas rezultātā tika palielināts organizāciju skaits, kuru darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā līmenī 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.