Projektu pieredze

1. Projekts „Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" kapacitātes stiprināšana” (Projekta numurs: NVOF2.1./1-3/03)

Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009

Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009).

Projekta summa: 23407.59 LVL 

Īstenošanas laiks: 2007.g.septembris-2008.g.septembris.

Projekta tiešais mērķis ir stiprināt nodibinājuma "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika"" institucionālo kapacitāti, nomājot un uzturot biroja telpas, iegādājoties biroja aprīkojumu un tehniku, apmācot darbiniekus un attīstot projektus. Latgales skolu atbalsta fonda „Veronika” darbība virzīta uz reālu un ilgstošu sociālo atšķirību mazināšanu Latgales reģionā, stiprinot un integrējot pilsonisko sabiedrību. Saskaņā ar tā stratēģiskajiem mērķiem, Latgales skolu atbalsta fonda „Veronika” darbības ilgtermiņa plāns paredz: 

- fonda darbības optimizāciju un kapacitātes paaugstināšanu, 

- skolēnu un skolotāju sociālo apstākļu uzlabošanu; 

- bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitāciju.

 

2. Projekts „Brīvpusdienas skolēniem Latgalē”
Uzsākot darbību Fonds veica aptauju Latgales skolās par aktuālākajām skolu vajadzībām. Starp daudzajām problēmām, vislielākā bija trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšana skolās. Daudzas ģimenes nav spējīgas samaksāt par skolas pusdienām. Projekts tika veikts sadarbībā ar labdarības portālu Ziedot.lv. 2007. gadā piesaistītie ziedojumi bija 3565,98 LVL, kas deva iespēju ar brīvpusdienām nodrošināt 575 bērnus. 2008. gadā Fonda organizētajā mākslas darbu izsolē tika iegūti līdzekļi 1906,46 LVL, kas deva iespēju saņemt brīvpusdienas 271 bērnam.

 

3. Projekts „Skolas soma”
Projektu organizē labdarības portāls Ziedot.lv un tas notiek visā Latvijā ar NVO iesaistīšanos visos Latvijas reģionos. Projektā Latgales skolu atbalsta fonds pārstāvēja Latgales skolas. Akcijas būtība ir – no visā Latvijā saziedotajiem līdzekļiem, katra NVO saņem līdzekļus proporcionāli pašas šajā projektā piesaistītajiem. 2007. gadā Fonds varēja izlietot 3605,10 LVL lai palīdzētu 83 pirmklasniekiem iegādāties skolai nepieciešamo. 2008. gadā attiecīgi atbalstu saņēma 255 bērni 4515 LVL apmērā.

 

4. Projekts „Gada balva skolotājam”
Sadarbībā ar tūrisma firmu Relax Tūre iedibināta balva, ko mācību gada beigās saņem kāds no Latgales skolu skolotājiem – dāvanu karti tūrisma braucienam. 2007. gadā 250 LVL vērtībā, 2008. gadā – 500 LVL vērtībā. 

 

5. „Žurnālistika par cilvēcību” 
Konkurss žurnālistiem, kas tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Žurnālistu savienību. Projekta galvenais mērķis ir uzsvērt un izcelt žurnālistu profesionālajā darbībā „mazā” cilvēka tēmu, parādot viņa nozīmīgumu un arī aizstāvot pret valsts un varas institūciju patvaļu. Šī projekta ietvaros Fonda piesaistītie līdzekļi 2008. gadā bija 9200 LVL,

 

6. Projekts „Stipendijas studentiem no maznodrošinātām ģimenēm”.
Ar Rietumu bankas Labdarības fonda palīdzību, 2009., 2010. un 2011.gadā tika piešķirtas stipendijas studijām augstskolās talantīgiem jauniešiem no Latgales maznodrošinātām ģimenēm. Ik gadu tiek piešķirtas stipendijas 800 Ls apmērā.

 

Fonds veic labdarības aktivitātes, sadarbojoties ar Latgales skolām un pašvaldībām. Fonda līdzšinējā darbība ir veicinājusi citu NVO sadarbību un attīstību, dialoga veicināšanu starp NVO un publisko pārvaldi. Fonds ir veicinājis diskusijas, kuru rezultātā ir pieņemti valstiski lēmumi par brīvpusdienu atbalstīšanu 1. klašu skolēniem.

 

 

2011. gadā bija turpināta 

- sakaru uzturēšana ar Latgales skolām, reģiona medijiem, Latgales attīstības aģentūru

- kontaktu dibināšana un uzturēšana ar ziedotājiem Latvijā un ārzemēs (ASV, Kanāda, ), kā arī kontaktu uzturēšana ar šo valstu lielākajiem latviešu preses izdevumiem.

 2011.gadā turpinājās sadarbības ar Latgales audžuģimeņu biedrību “Muna sāta”.  10 Latgales audžuģimenes akcijas “Skolas soma” ietvaros saņēmušas dāvanu kartes pirmklasniekiem, 25,00 LVL vērtībā katru. Vairākas ģimenes saņēmušas fondā ieziedotos apģērbus un apavus. Sadarībā ar biedrību “Muna sāta” realizēts labdarības koncerts, ienākumus no kura iecerēts izmantot bērnu atpūtas braucienam uz jūru.

 2011. gada jūnijā tika realizēts projekts “Veronikas “ Gada balva, kur atskatoties uz mācību gadā paveikto, kopā ar tūrisma firmu Relax Tūre tika pasniegta vērtīga tūrisma ceļazīme vienam no Latgales skolotājiem 

Turpinot realizēt projektu “Maznodrošināto skolēnu ēdināšana” 2011. mācību gada  pirmajā semestrī brīvpusdienas saņēma Rudzātu vidusskolas un Salnavas pamatskolas trūcīgo ģimeņu  skolēni.

*Sīļukalna pamatskola saņēma finansiālu atbalstu kancelejas preču iegādei. Šķaunes pamatskola  - mācību grāmatu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem un grāmatu iegādei skolas bibliotēkai.

*2011. gadā akcijas “Skolas soma” ietvaros fonds palīdzējis sagatavoties skolai 273 bērniem no trūcīgām ģimenēm visos Latgales novados.

 

2012.gadā bija uzsākta projekta „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” realizācija.
Projektu īsteno nodibinājums „Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” sadarbojoties ar partneri biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā” mērķis ir stiprināt projektā iesaistīto 10 Latgales reģionā darbojošos nevalstisko organizāciju kapacitāti, lai sekmētu to aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm izglītības iegūšanas iespēju, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. 

Projekts tiek ieviests Latgales regionā, tajā piedalīsies organizācijas, to biedri, darbinieki un brīvprātīgie no dažādiem Latgales reģiona novadiem. Īstenošanas laiks ir 9 mēneši, sākot ar 2012.g.1.oktobri līdz 2013.g.30.jūnijam. Tiešās mērķa grupas skaits ir 50 personas. Projekta ieviešana nodrošinās projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu.

 

2012.gadā bija turpināti sekojoši Fonda pasākumi:
Turpinot realizēt projektu “ Brīvpusdienas skolēniem Latgalē” 2012.  gadā bija sniegts atbalsts skolēniem no trūcīgām ģimenēm 290,00 Ls apmērā. 

2012. gadā akcijas “Skolas soma” ietvaros fonds palīdzējis sagatavoties skolai vairākiem bērniem no trūcīgām ģimenēm visos Latgales novados, atbalsta summa - 4300,00 Ls.

2012.gadā projekta „Stipendijas studentiem no maznodrošinātām ģimenēm” ietvaros tika piešķirtas stipendijas studijām augstskolās talantīgiem jauniešiem no Latgales maznodrošinātām ģimenēm. 2011./12.mācību gadā atbalsts bija sniegt uz summu 3.200,00 Ls.

 

Fonda ilgtermiņa plāni:

  • Īstenot 2,5 gadu darbības programmu līdzdalības demokrātijas stiprināšanai sociālo problēmu mazināšanai Latgalē.
  • Ieviest publisko pakalpojumu jauniešiem- Latgales skolu 9.klašu beidzējiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem ir izaugsmes potenciāls, piešķirot viņiem stipendijas vidējās vai profesionālās izglītības turpināšanai.
  • Nodrošināt bērniem ar kustību traucējumiem rehabilitācijas iespējas Latgalē.
  • Turpināt darbību pie brīvpusdienu sagādāšanas trūcīgajiem Latgales skolēniem.
  • Turpināt sadarbību projekta „Skolas soma” ietvaros.
  • Turpināt motivēt Latgales skolotājus savam darbam.
  • Veicināt sociālo problēmu atspoguļojumu presē.
  • Veicināt darbības pēctecību vietējās pašvaldībās un valsts pārvaldes institūcijās.
  • Meklēt iespējas piesaistīt ES struktūrfondu un citu finansējumu nodibinājuma iecerētajiem projektiem.