Projekts "Latgales NVO līdzdalības demokrātijas stiprināšana"

           PRESES RELĪZE

         2015.gada 28.decembrī Rēzeknē „Gors Latgales vēstniecība” telpās notika konference, ar kuru Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” noslēdza 2015. gada darbību. Aizejošajā gadā Fonds sadarbībā ar tīkla organizāciju „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenoja virkni pasākumu, lai sadarbotos ar skolām bērnu un jauniešu sociālo problēmu risināšanai un stiprinātu Latgales reģiona organizācijas. 2015.gadā Fonds mēģināja rast atbildi uz jautājumu „Vai Latvijā realitātē tiek nodrošinātas cilvēka pamattiesības - tiesības uz izglītību un vienādu iespēju radīšanu visiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, dzīves vietas un vecuma?” Tika secināts, ka šobrīd tās netiek pilnībā nodrošinātas. Kā liecina oficiālie pētijumi, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunieši priekšlaicīgi pamet skolu, ir slikti ģimenes materiālie apstākļi.

            Konferencē uzstājās un piedalījās NVO sektora pārstāvji, skolu direktori un pedagogi, skolu vecāku pārstāvji, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas un Latgales NVO pārstāvji.

2015.gadā Fonds aktīvi sadarbojās ar citām Latgales organizācijām un piedalījās tīkla pasākumos. Tika izstrādāta Fonda stratēģija trim gadiem, kas paredz turpināt jau iepriekšējos gados realizējamus pasākumus un iniciēt jaunus. Fonds savā darbībā ir uzstādījis trīs prioritātes: Skolēns, Pedagogs, Ģimene, Partnerība un līdzdalība, kas nozīmē, ka organizācija mērķus plāno sasniegt, iesaistot gan skolēnus un pedagogus, gan vecākus un nevalstiskā sektora organizācijas.

Pasākumā ietvaros bija pasniegti atzinības raksti 25 pedagogiem no dažādiem Latgales novadiem, kuri šogad savās skolās saņēmuši goda nosaukumu "Gada skolotājs". Pedagogiem tika pasniegtas arī grāmatas, par ko fonds „Veronika” sirsnīgi pateicas apgādam „Zvaigzne ABC”. Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte prof. Inese Vaidere uzaicināja titula iegūvējas apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2016.gadā.

 Fonds „Veronika” ir turpinājis ikgadējo iniciatīvu "Skolas soma", no skolām 2015.gadā tika saņemti pieteikumi sniegt atbalstu mācību procesam nepieciešamo lietu iegādei maznodrošinātiem skolēniem. Konferencē skolām ar skolu vadības starpniecību tika nodoti kancelejas preču komplekti 200 sākumskolas skolēniem. „Ar materiālu atbalstu vien nepietiek, ir svarīgi sadarboties ar vecākiem bērnu un jauniešu problēmu risināšanā, - uzskata Fonda valdes priekšsēdētāja Ligita Azovska, - tādēļ Fonds, rosina atklāti diskutēt par bērnu problēmām un to risinājumiem, kā arī aktīvāk iesaistīt vecākus skolas dzīvē”. Par atbalstu šai akcijai fonds „Veronika” pateicas SIA „ASTRA-CENTRS”.

Fonds „Veronika” 2015.gadā informēja jauniešus par iespējām saņemt stipendijas studijām, kā arī konsultēja nevalstisko organizāciju sektoru darbības finanšu nodrošināšanas jautājumos, cerot, ka rezultātā palielināsies to organizāciju skaits, kuru darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā līmenī. Fonds aktīvi piedalās NVO sektoram būtiska tiesiska regulējuma izskatīšanā un izmanto iespējas paust savu viedokli svarīgajos jautājumos, kas skar izglītības, jauniešu nodarbinātības un sociālās vides jautājumus.

Bildes no pasākuma ir pieejamas sadaļa „Galerija”. Konference tika organizēta projekta ”Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

77abcc.jpg

 

         PRESES RELĪZE


2015.gada 31.janvārī Rēzeknē „Gors Latgales vēstniecība” telpās notika fonda „Veronika” 2015.gada darbības programmas uzsākšanas konference. 2015.gada janvārī Fonds sadarbībā ar NVO tīkla organizāciju „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” uzsāk darbības programmas realizāciju, kas paredz sekmējot Latgales reģiona nevalstisko organizāciju spējas līdzdarboties izglītības un sociālajā jomā, tādā veidā stiprinot demokrātiju un veicinot sociālekonomisko izaugsmi.  Konferencē uzstājās LR Saeimas deputāts Juris Viļums, NVO sektora pārstāve Iveta Balčūne, Balvu pamatskolas direktore Māra Pimanova, u.c. 

Vai Latvijā tiek nodrošinātas cilvēka pamattiesības - tiesības uz izglītību un vienādu iespēju radīšanu visiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, dzīves vietas un vecuma, kā tas tiek definēts politikas plānošanas dokumentos? – tas ir aktuāls jautājums. 

Statistikas dati, diemžēl, liecina, ka ekonomiskā situācija Latgales reģionā ir sliktāka nekā Latvijā vidēji. Vecāku zemais ienākumu līmenis traucē jauniešiem izglītoties, un daudziem jauniešiem galvaspilsētas un rajonu centru iespējas nav pieejamas. Maznodrošinātiem jauniešiem ir grūti pilnībā realizēt savas spējas, piemēram, iegūt tādu izglītību, kāda nepieciešama, lai veiksmīgi integrētos sabiedrībā un sekmīgi iekļautos darba tirgū. Ilgtermiņā tas negatīvi ietekmē valsts un sabiedrības attīstību. Izglītības līmenis ir tieši saistīts ar nabadzību. Tas ir apburtais loks. Ja cilvēkam nav iespējams atrast pienācīgi apmaksātu darbu, iestājas nabadzība, līdz ar to nav iespējas nodrošināt labu izglītību sev un bērniem. Nabadzība atražo nabadzību. Valstij un pašvaldībām ir jāatbalsta šo ģimeņu bērnu izglītošanās. Vai šobrīd šis atbalsts ir pietiekams? 

Augstāk minētās sociālā rakstura problēmas, kas prasa valstisku risinājumu, nevalstiskās organizācijas var aktualizēt un panākt to tālāk virzību sākot ar reģionālo līmeni - iesaistot vietējos iedzīvotājus samilzušo jautājumu apspriešanā un kopīgi meklējot risinājumus tām problēmām, kuru cēlonis ir zemais labklājības līmenis. Latgalē ir spēcīgs NVO sektors. Pateicoties ārvalstu finanšu palīdzībai, tika stiprināta aktīvāko organizāciju darboties spēja. Tomēr, lai sabiedrības intereses reāli tiktu pārstāvētas valsts likumdevējas un izpildvaras līmenī ir nepieciešams iesaistīt NVO darbībā arvien plašāku cilvēku loku: skolu pārstāvjus, jauniešus, bērnu vecākus.

Galvenās 2015.gada darbības programmas aktivitātes ir šādas: nevalstisko organizāciju sadarbība pasākumu rīkošanā un dalība nacionālajos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos; fonda "Veronika" stratēģijas darbības izstrāde; ikgadēja projekta "Skolas soma" turpināšana; unikālas iniciatīvas - stipendiju 9. klašu absolventiem Latgalē ieviešana nolūkā mazināt jauniešu skaitu, kas pamet mācības pēc pamatizglītības iegūšanas un turpmāk nespēj konkurēt darba tirgū; dažādu iedzīvotāju grupu interešu aizstāvība un līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos; sadarbība ar vecākiem bērnu un jauniešu problēmu risināšanā; gada balvas pasniegšana skolotājam; palielināt organizāciju skaitu, kuru darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā līmenī. Bildes no pasākuma ir pieejamas sadaļa „Galerija”.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

8278c6.jpg