VIEDOKLIS

04.12.2015.

 Fonds “Veronika” par sociālās uzņēmējdarbības jomas aktualitātēm

 

Sociālā ekonomika nodrošina darbvietas vairāk nekā 14 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā, kas ir aptuveni 6,5% no ES darba ņēmējiem – Eiropas Savienībā ir 2 miljoni sociālās ekonomikas uzņēmumu, kas veido 10% no Savienības uzņēmumiem (Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojuma projekts par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju cīņā pret bezdarbu (2014/2236(INI)). Ziņojumā Eiropas Parlaments uzsver, ka izglītībai un apmācībai ir jābūt prioritārām jomām jauniešu uzņēmējdarbības gara veidošanā. Sociālās ekonomikas uzņēmumi var būt ļoti dažādas sabiedrības, jo Eiropas līmeņa tiesiskais regulējums neparedz atsevišķu statusu šiem uzņēmumiem, kā arī nacionālā mērogā to atzīst tikai dažas dalībvalstis Sociālā uzņēmējdarbība būtībā iekļauj gan komercdarbības, gan sociālos un labdarības atšķirīgos elementus, iegūtā peļņa tiek ieguldīta sociālu mērķu sasniegšanai.

Latgales skolu atbalsta fonds “Veronika” ir analizējis aktualitātes politikas plānošanas procesā sociālās uzņēmējdarbības jomā saistībā ar to, ka 2016.gadā plāno uzsākt konkrētas darbības šajā jomā. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija 2015.gada 01.decembrī skatīja ziņojumu par normatīvo regulējumu sociālās uzņēmējdarbības jomā, kas atspoguļo Labklājības ministrijas darba grupas rezultātus. Fonds “Veronika” uzskata, ka šai jomai ir nepieciešams atsevišķs  normatīvais regulējums ar striktu sociālo uzņēmumu pienākumu un atbildības sadalījumu, kā arī piekrīt Labklājības ministrijas dokumentā “Koncepcija par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” (2014) paustajam, ka sociālā uzņēmuma statusā esošajām juridiskām personām ir jābūt atsevišķiem Komerclikuma subjektiem. Sociālai uzņēmējdarbībai ir jābūt procesam, ko veic komersants ar attīstītu uzņēmējkompetenci un sociālo kompetenci, lai ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, gūto peļņu izmantojot sociālo mērķu sasniegšanai. Fonds pieļauj, ka ir jāveic izvērtējums, vai sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumi varētu iegūt arī sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Fonds uzskata, ka Jauniešu garantijas instrumenta ietvaros ir nepieciešams iekļaut arī sociālās uzņēmējdarbības un inovācijas veicināšanas pasākumus.

2015.gadā fonds Veronika realizē projektu "Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā".

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 ebf170.jpg